FEBRUARY 2019
Date
Day
Program
1
Friday
2
Saturday
3
Sunday
4
Monday
5
Tuesday
Karaoke
6
Wednesday
DJ & Chenda Melam
7
Thursday
Dhandiya
8
Friday
9
Saturday
Instrumental Music, Light Music
10
Sunday
Light Music, Instrumental Music
11
Monday
12
Tuesday
13
Wednesday
14
Thursday
Instrumental Music
15
Friday
Light Music
16
Saturday
Instrumental Music, Light Music
17
Sunday
Instrumental Music & DJ
18
Monday
19
Tuesday
20
Wednesday
21
Thursday
22
Friday
23
Saturday
DJ
24
Sunday
25
Monday
26
Tuesday
27
Wednesday
28
Thursday